Allmänna villkor

1. De här allmänna villkoren gäller för relationen mellan Bookatable Limited, ett företag som registrerats i England och Wales med företagsnummer 04494036 och har sitt säte på 5th Floor Elizabeth House 39 York Road London SE1 7NQ Storbritannien, och kunden som definieras nedan, vad beträffar de frågor som behandlas i beställningsformuläret som beskrivs nedan.

2. Definitioner

2.1. Definitionerna och tolkningsreglerna i denna punkt gäller för avtalet:

– Begreppet närstående bolag avser ett företag, bolag, handelsbolag eller andra affärsenheter som en part helt äger eller kontrollerar eller som helt äger eller kontrollerar en av parterna eller som till väsentlig del ägs eller kontrolleras gemensamt av en part. I detta sammanhang betyder ”kontroll” möjligheten att se till att enhetens angelägenheter styrs enligt vederbörandes direktiv.

– Begreppet avtal avser beställningsformuläret och dessa allmänna villkor.

– Begreppet tillgängligt betyder att restaurangbesökarna kan få åtkomst till och använda bokningssystemet under 99,5 % av tiden, under en mätperiod av dygnet runt i perioder på fyra veckor var.

– Bookatable avser Bookatable Limited.

– Begreppet Bookatables tjänster avser de produkter och tjänster som tillhandahålls av Bookatable eller dess närstående bolag i enlighet med avtalet och vederbörande avsnitt i beställningsformuläret och i Bookatables SMS-tjänster.

– Begreppet Bookatables SMS-tjänster avser en tjänst som gör att kunden kan skicka ett SMS genom bokningssystemet.

– Begreppet bokade kuvert avser direkta bokade kuvert och indirekta bokade kuvert.

– Begreppet bokningssystem avser onlinetjänsten för restaurangbokningar samt all tillhörande teknologi, inklusive bokningswidgeten, som Bookatable tidvis utvecklar, äger, driver och tillhandahåller.

– Begreppet bokningswidget avser det gränssnitt som Bookatable äger och tillhandahåller som en del av bokningssystemet och som restaurangbesökarna kan använda för att boka och avboka bord i restaurangen.

– Begreppet arbetsdag avser en dag (förutom lördagar och söndagar) då bankerna i allmänhet håller öppet i den region som gäller för vederbörande restaurangs webbplats.

– Begreppet avbokning avser ett bokat kuvert som restaurangbesökaren senare avbokar.

– Begreppet tjänsten för kreditkortsgaranti (KKG-tjänst) avser den del av Bookatables tjänster som består av tjänsten för kreditkortsgaranti som beskrivs på beställningsformuläret.

– Begreppet kund avser beställningsformulärets motpart enligt vad som beskrivs närmare på beställningsformuläret.

– Begreppet dataskyddslagstiftning avser:

(a) i EU-länder EG-direktivet om skydd för enskilda individer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (95/46/EG), Storbritanniens lag Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 som implementerar direktivet 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation samt alla lokala lagar eller förordningar som används för att införa dessa direktiv, som tidvis kan komma att ändras eller ersättas, inklusive alla tillhörande uppförandekoder; och/eller

(b) i länder utanför EU eventuella motsvarande eller jämförbara lagar, förordningar eller regler som rör information eller data om enskilda personer.

– Begreppet restaurangbesökare avser en person som får åtkomst till bokningssystemet via en restaurangs webbplats, en webbplats som ägs eller drivs av Bookatable (till exempel Bookatable.com) eller genom en webbplats som tillhör en nätverkspartner (där bokningssystemet gäller för en restaurang).

– Begreppet direkt bokat kuvert avser var och en av de enskilda personer som bokats att närvara i restaurangen genom att en restaurangbesökare har använt bokningswidgeten på en restaurangs webbplats.

– Begreppet direkt transaktionsavgift avser transaktionsavgifter som ska betalas i samband med direkt sittande kuvert enligt vad som beskrivs i vederbörande avsnitt på beställningsformuläret.

– Begreppet direkt sittande kuvert avser var och en av de enskilda personer som bokats att närvara i restaurangen genom den bokning som en restaurangbesökare gjort genom att använda bokningswidgeten på en restaurangs webbplats.

– Begreppet förfallodag avser det datum då betalning av avgifter ska göras och som visas på ifrågavarande faktura eller (om inget datum finns på fakturan) 30 dagar efter fakturans datum.

– Begreppet datum för ikraftträdande avser det datum då den sista parten undertecknar beställningsformuläret.

– Begreppet avgifter avser de fasta avgifterna och transaktionsavgifterna.

– Begreppet fasta avgifter avser de fasta avgifter som fastställs i vederbörande avsnitt på beställningsformuläret.

– Begreppet aktiveringsdatum avser det datum då Bookatables tjänster blir avgiftsbelagda enligt vad som beskrivs i beställningsformuläret.

– Begreppet indirekt bokat kuvert avser var och en av de enskilda personer som bokats att närvara i restaurangen genom att en restaurangbesökare har använt bokningswidgeten på en webbplats som tillhör en nätverkspartner.

– Begreppet indirekt transaktionsavgift avser transaktionsavgifter som ska betalas i samband med indirekt sittande kuvert enligt vad som beskrivs i vederbörande avsnitt på beställningsformuläret.

– Begreppet indirekt sittande kuvert avser var och en av de enskilda personer som närvarar i restaurangen på grund av en bokning som en restaurangbesökare har gjort med hjälp av bokningswidgeten på en webbplats som tillhör och drivs av Bookatable (till exempel Bookatable.com) eller en webbplats som tillhör en nätverkspartner.

– Begreppet ursprunglig avtalstid avser den ursprungliga avtalstid som fastställs i beställningsformuläret eller, om ingen ursprunglig avtalstid fastställts i beställningsformuläret, en period på 12 månader.

– Begreppet immateriella rättigheter avser alla immateriella rättigheter över hela världen, både sådana som existerar för närvarande och andra och både oförytterliga och villkorade, inklusive (utan begränsning) upphovsrätt (inklusive rättigheter till översättningar på främmande språk), designrättigheter, databasrättigheter, rättigheter vad beträffar domännamn, registrerade designs, patent, know-how, affärshemligheter, varumärken, handelsnamn, märken och andra beteckningar, samt alla motsvarande registrerade eller andra rättigheter (inklusive, utan begränsning, eventuella tillägg, bakåtkompileringar, återinföranden och förnyanden av dessa). I samband med registrerbara rättigheter inkluderar detta eventuella gjorda ansökningar eller rättigheter att göra ansökningar vad dessa rättigheter beträffar.

– Begreppet nätverkspartner avser en utomstående part som Bookatable har ingått avtal med för att vederbörande utomstående part ska ha rätt att motta restaurangbokningar via sin webbplats (”webbplats som tillhör nätverkspartner”).

– Begreppet person som inte infunnit sig avser bokat kuvert som inte avbokats eller blir till sittande kuvert.

– Begreppet avgift för person som inte infunnit sig avser den avgift som restaurangbesökaren måste betala för att inte ha infunnit sig.

– Begreppet skyldigheter i samband med introduktion och socialisation i organisationen avser de specifika åtgärder som fastställs i beställningsformuläret och som vardera parten åtar sig att slutföra på eller före fastställt datum.

– Begreppet beställningsformulär avser det avtal som parterna ingår (elektroniskt eller i fysisk form) och som rör tillhandahållandet av Bookatables tjänster och innehåller vissa eller alla av de element som fastställs nedan och/eller övriga uppgifter som kan vara relevanta och tidvis kan ändras genom ömsesidigt, skriftligt avtal:

– uppgifter om restaurangen

– kund- och faktureringsuppgifter

– kontaktuppgifter

– Bookatables tjänster och fasta avgifter

– direkta och indirekta transaktionsavgifter

– datum för ikraftträdande

– aktiveringsdatum

– ursprunglig avtalstid

– Begreppet betalningsleverantör avser utomstående betalningsleverantör som Bookatable har anlitat för att administrera avgiften för person som inte infunnit sig.

– Begreppet restaurang avser de restauranger som fastställs i beställningsformuläret.

– Begreppet restaurangs webbplats avser de webbplatser som kunden äger eller kontrollerar och som förevisar kundens restauranger.

– Begreppet sittande kuvert avser direkt sittande kuvert och indirekt sittande kuvert.

– Begreppet uppsägningsdatum avser den sista dagen i den månad då uppsägningstiden på 90 dagar tar slut.

– Begreppet transaktionsavgift avser direkta transaktionsavgifter och indirekta transaktionsavgifter.

2.2. Förutom om sammanhanget anger något annat:

2.2.1. inkluderar singularformen även pluralformen och vice versa;

2.2.2. ska pluralformen utläsas som om den följs av frasen ”(eller någon av dessa)”; och

2.2.3. hänvisningarna till punkter gäller punkter i avtalet.

2.2.4. Om orden inkluderar, inklusive eller i synnerhet används i dessa allmänna villkor eller i ett beställningsformulär ska orden ”utan begränsning” anses följa dessa.

3. Bookatables skyldigheter

3.1. Bookatable ska uppfylla skyldigheterna i samband med introduktion och socialisation i organisationen och, under förutsättning att kunden har uppfyllt sina skyldigheter i samband med introduktion och socialisation i organisationen, tillhandahålla åtkomst till Bookatables tjänster för kunden och ska fortsätta att göra det under avtalets giltighetstid.

3.2. I den mån som bokningssystemet utgör en del av Bookatables tjänster enligt avtalet ska Bookatable göra sitt bästa för att se till att bokningssystemet är tillgängligt hela tiden.

3.3. Under avtalets giltighetstid och alltid i enlighet med avtalet ger Bookatable kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallelig, royaltyfri licens som gäller i hela världen för användning av Bookatables tjänster (inklusive bokningssystemet och bokningswidgeten om denna är beställd), jämte eventuellt tillhörande material och programvara som Bookatable tillhandahåller (gemensamt ”Bookatables material”). Licensen ges endast för kundens egen användning och endast för avsett ändamål.

3.4. Under avtalets giltighetstid ger Bookatable kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallelig, royaltyfri licens som gäller i hela världen för användning av Bookatables varumärken eller logotyper i enlighet med Bookatables rimliga instruktioner och enbart i syfte att vidarebefordra det faktum att Bookatable tillhandahåller Bookatables tjänster till kunden och/eller för det uttryckliga, begränsade ändamål som anges i avtalet.

3.5. Bookatable tillhandahåller åtkomst till bolagets nätverkspartner. Dessa nätverkspartner ändras över tiden i och med att nya tillkommer och befintliga partner upphör att vara det. Bookatable lämnar inga utfästelser angående omfattningen, räckvidden eller leveranskapaciteten för dess nätverkspartner. Om de tjänster som beställts från Bookatable innefattar våra nätverkspartner, ser Bookatable till att restaurangbokningar är tillgängliga via Bookatable.com inom två veckor efter det att kunden gått utbildningen och uppfyllt sina skyldigheter i samband med introduktion och socialisation i organisationen. Tillgängligheten av bokningar genom andra webbplatser som tillhör våra nätverkspartner är beroende av att vederbörande partner öppnar sin webbplats. Bookatable kommer att aktivt försöka få sina nätverkspartner att se till att kunden så snart som möjligt är tillgänglig på deras webbplatser samt uppmuntra dem till detta, men ger inga garantier och framställer inget som rör tidpunkten när tillgängligheten förverkligas.

4. Kundens skyldigheter

4.1. Kunden ska betala de fasta kostnaderna och, i den mån som bokningssystemet är en del av Bookatables tjänster, transaktionsavgifterna.

4.2. Kunden ska uppfylla sina skyldigheter i samband med introduktion och socialisation i organisationen. Detta innefattar tillhandahållande i god tid av skäliga begäranden om tekniska data, material och support för att Bookatable ska kunna uppfylla sina skyldigheter i enlighet med avtalet och för att underlätta tillhandahållandet av Bookatables tjänster. Detta innefattar även att kunden korrekt fyller i Bookatables konfigureringsformulär eller motsvarande, i den mån som detta anges i beställningsformuläret.

4.3. Punkterna 4.4 – 4.11 ska endast gälla i den mån som bokningssystemet utgör en del av Bookatables tjänster som beställts.

4.4. Kunden ska se till att bokningswidgeten är aktiverad på restaurangens webbplats senast 15 dagar efter datumet för ikraftträdande och under hela avtalets giltighetstid.

4.5. Kunden ska alltid se till att: (i) bokningswidget visas på en framträdande plats på restaurangens webbplatser och på så sätt att slutanvändaren inte behöver rulla för att hitta bokningswidgeten; och (ii) att bokningsfunktionen online framhävs på startsidan för restaurangens webbplatser samt i det huvudsakliga navigationsfältet på alla restaurangens webbplatser.

4.6. Kunden ska se till att tillgängligheten till bord online hela tiden ska vara maximerad, är tillgänglig för www.bookatable.com och alla nätverkspartner och åtminstone motsvarar tillgängligheten över telefon.

4.7. Kunden ska hela tiden på bästa sätt försöka se till att bokningssystemet hela tiden är tillgängligt för möjliga restaurangbesökare över restaurangens webbplatser. Om restaurangens webbplatser vid något tillfälle inte gör bokningssystemet tillgängligt, ska kunden på bästa sätt försöka åtgärda denna brist på tillgänglighet snarast möjligt. Bookatable förbehåller sig rätten att säga upp avtalet omedelbart och utan ersättning om restaurangens webbplatser inte gör bokningssystemet tillgängligt under 48 på varandra följande timmar.

4.8. Kunden samtycker till att mata in avbokningar och personer som inte infunnit sig i bokningssystemet inom 72 timmar efter ifrågavarande datum för besök på restaurangen. Vi debiterar för avbokningar och personer som inte infunnit sig som inte har angetts inom 72 timmar – se avsnitt 6.

4.9. Kunden är skyldig att betala för alla sittande kuvert. Kunden åtar sig att inte registrera en sittande restaurangbesökare som avbokning eller person som inte infunnit sig i bokningssystemet om det inte rör sig om en äkta avbokning respektive person som inte infunnit sig och ska se till att kunden använder tillräckliga processer och kontroller för att se till att de anställda verifierar status för ett bokat kuvert innan de ändrar den och att de inte med avsikt – eller av misstag – registrerar en sittande restaurangbesökare som avbokning eller person som inte infunnit sig i bokningssystemet om det inte rör sig om en äkta avbokning eller person som inte infunnit sig. Bookatable kan efter eget gottfinnande vidta revisionsåtgärder, inklusive att kontakta restaurangbesökare som angetts vara avbokningar eller personer som inte infunnit sig, för att garantera att meddelandeprocessen används i enlighet med detta avtal. Kunden ska även tillhandahålla den understödjande bevisning som Bookatable rimligen kan begära.

4.10. Kunden ska alltid på bästa sätt försöka hålla Bookatable informerat om eventuella ändringar som rör en restaurang och/eller kundens verksamhet och som eventuellt kan vara relevant för en möjlig restaurangbesökare, så snart som kunden blir medveten om att en sådan ändring kommer att äga rum eller har ägt rum, enligt vad som gäller i förekommande fall.

4.11. Kunden ska ge Bookatable varsel på minst 14 arbetsdagar vad beträffar eventuell förväntad, tillfällig stängning eller om restaurangen inte är tillgänglig samt om driftstopp, schemalagda bortfall av tjänst och/eller underhåll av restaurangens webbplatser som sannolikt kommer att medföra att bokningssystemet inte är tillgängligt på restaurangens webbplatser. Kunden vidkänns och godtar att Bookatables tjänster kommer att tillhandahållas under dessa tider, även om kunden inte kan använda dem. Därför måste kunden fortfarande betala fasta och transaktionskostnader under dessa perioder och kunden kommer varken att begära eller få något tillgodohavande.

4.12. I enlighet med detta avtal ger Kunden Bookatable icke-exklusiv, avgiftsfri, oåterkallelig licens att använda alla varumärken och logotyper som tillhör Kunden, enbart i syfte att kommunicera det faktum att Bookatable tillhandahåller Bookatable-tjänster till Kunden och/eller för det uttryckligen angivna särskilda ändamålet att verkställa detta Avtal. Kunden bekräftar att fotografier och liknande innehåll som kommer direkt från Kunden eller från Kundens webbplats och gjorts tillgängliga för Bookatable ägs av Kunden och inte omfattas av några användningsbegränsningar eller rättigheter för tredje part. Kunden samtycker vidare till att Bookatable är behörigt att använda de ovannämnda fotografierna och innehållet för att tillhandahålla Bookatables tjänster på Bookatables produkter och hos alla samarbetspartners i dess nätverk.

4.13. Kunden ska inte debitera någon avgift av restaurangbesökarna för användning av bokningssystemet.

4.14. Kunden vidkänns att Bookatable tjänster är beroende av att kunden har en internetuppkoppling för att använda tjänsterna och att kunden ensam ansvarar för upprätthållandet av uppkopplingen och att ingen gottgörelse tillfaller kunden om uppkopplingen inte existerar eller underhålls under avtalets giltighetstid.

5. Kreditkortsgaranti

5.1. Bestämmelserna i denna punkt 5 gäller då kunden väljer KKG-tjänst på beställningsformuläret.

5.2. När kunden beställer KKG-tjänsten ska denne på beställningsformuläret specificera när restaurangbesökaren måste betala avgift för personer som inte infunnit sig (”policyn för restaurangbesökare”).

5.3. Kunden ska meddela Bookatable (på det sätt som parterna emellanåt kan komma överens om) om alla personer som inte infunnit sig och av vilka kunden debiterar en avgift för personer som inte infunnit sig.

5.4. Kunden accepterar att Bookatable som ombud för kunden ska be betalningsleverantören att behandla avgifterna för personer som inte infunnit sig i enlighet med villkoren i policyn för restaurangbesökare och enligt kundens rimliga instruktioner.

5.5. Kunden tillåter att Bookatable behåller de avgifter för personer som inte infunnit sig och som Bookatable driver in å kundens vägnar. Kunden tillåter vidare att Bookatable från avgifterna för personer som inte infunnit sig gör avdrag för de avgifter som kunden ska betala enligt detta avtal och för de betalningar som Bookatable eventuellt måste betala till betalningsleverantören i samband med avgifterna för personer som inte infunnit sig.

5.6. I slutet av varje månad ska Bookatable ge kunden en avstämning som visar beloppet för avgifter för personer som inte infunnit sig och som Bookatable innehar å kundens vägnar efter avdrag för avgifter för personer som inte har infunnit sig och/eller avgifter som betalats till betalningsleverantören efter förra avräkningen.

5.7. Kunden samtycker till att hålla Bookatable och dess anslutna bolag skadeslösa för förluster, skador, skadestånd och kostnader (inklusive rättsliga kostnader) som görs eller krävs av Bookatable och dess anslutna bolag i samband med eventuella anspråk eller yrkanden som utomstående gör om att det meddelande som kunden skickat till Bookatable under punkt 5.3 är ogiltig och/eller om avgiften för personer som inte infunnit sig anses eller hävdas vara olaglig.

5.8. Kunden accepterar och godtar att Bookatable är beroende av betalningsleverantören för administration av avgiften för personer som inte infunnit sig och att Bookatable inte har någon kontroll över hur pålitliga eller effektiva betalningsleverantörens tjänster är. Därför är Bookatable inte på något sätt skyldig att betala ersättning för eventuella förluster eller skador, oavsett hur de har uppstått, som uppstår på grund av administrationen (eller bristen på administration) av avgiften för personer som inte infunnit sig och som utförs av betalningsleverantören.

6. Fakturering

6.1. Bookatable fakturerar kunden för den period eller de perioder som anges i beställningsformuläret. Om inte annat anges på beställningsformuläret ska fasta avgifter faktureras i förskott och transaktionsavgifter i efterskott på det sätt som anges på beställningsformuläret. Avgifterna anges exklusive moms och andra skatter i samband med försäljning och användning. Om kunden använder Bookatables SMS-tjänster, debiteras kunden i efterskott 7 pence per meddelande för det faktiska antalet utskickade SMS under föregående period.

6.2. Vad beträffar direkta transaktionsavgifter (i tillämpliga fall), fastställer Bookatable antalet direkta sittande kuvert under vederbörande period, på bas av antalet direkta bokade kuvert och med avdrag för: (i) avbokningar som restaurangbesökaren eller kunden matat in i bokningssystemet (om restaurangbesökaren avbokade genom att meddela kunden direkt) under vederbörande period; och (ii) personer som inte infunnit sig och som kunden har matat in i bokningssystemet under vederbörande period.

6.3. Vad beträffar indirekta transaktionsavgifter (i tillämpliga fall), fastställer Bookatable antalet indirekta sittande kuvert under vederbörande period, på bas av antalet indirekta bokade kuvert och med avdrag för: (i) avbokningar som restaurangbesökaren eller kunden matat in i bokningssystemet (om restaurangbesökaren avbokade genom att meddela kunden direkt) under vederbörande period; och (ii) personer som inte infunnit sig och som kunden har matat in i bokningssystemet under vederbörande period.

6.4. För punkterna 6.2 och 6.3 godtar kunden att Bookatable inte kommer att godta och att kunden därmed måste betala eventuella avbokningar eller eventuella personer som inte infunnit sig som kunden matat in i bokningssystemet, om avbokningen eller personen som inte infunnit sig inte har matats in inom 72 timmar efter vederbörande datum för restaurangbesöket.

6.5. Kunden ska (i tillämpliga fall) betala alla fakturor på eller före förfallodagen. Om kunden ger Bookatable sitt kredit- eller bankkortsnummer eller ingår ett autogiroarrangemang för ändamålet, kommer Bookatable att automatiskt debitera medlen av kunden. Om kunden väntar sig en betalning av Bookatable (till exempel i samband med KKG-tjänsten), har Bookatable rätt att kvitta belopp som ska betalas till kunden mot belopp som ska betalas av kunden.

6.6. Belopp som inte betalats på förfallodagen i enlighet med detta avtal kommer att påföras ränta med en räntesats på 0,75 procent i månaden eller den högsta lagstadgade räntesatsen (beroende på vilket som är lägre) och som beräknas dagligen och sammantaget tills betalningen gjorts. Om betalningen inte görs i tid kan detta medföra omedelbart avbrott i tjänsten och kan även leda till att skulden överförs till ett inkassobolag. Därefter kommer kunden att debiteras och måste betala inkassokostnader och avgifter i enlighet med de vid denna tidpunkt gällande inkassoreglerna.

6.7. Kunden ska betala en hanteringsavgift på 10 GBP för checker utan täckning, avvisade kredit- och bankkortsdebiteringar eller för misslyckade autogirobetalningar.

6.8. Kunden förstår och godtar att Bookatable efter avtalets ursprungliga giltighetstid (enligt vad som anges på bokningsformuläret) efter eget gottfinnande kan modifiera avgifterna, inklusive men inte begränsat till en årlig ökning i konsumentprisindex under de föregående 12 månaderna. Bookatable ska skäligen i möjligaste mån ge sextio dagars skriftligt varsel före eventuella ändringar.

6.9. Bookatable får efter eget gottfinnande göra en avräkning mellan bokade kuvert och sittande kuvert och ge tillgodohavanden eller debitera ytterligare avgifter enligt vad som är lämpligt. Om kunden kräver tillgodohavanden (inklusive vad beträffar personer som inte infunnit sig och avbokningar) är kunden skyldig att tillhandahålla verifierbar, stödjande bevisning då kravet görs och Bookatable är inte skyldigt att ge tillgodohavanden om bevisen inte på begäran tillhandahålls omedelbart.

6.10. Om Bookatable ber kunden att betala med autogiro, kreditkort eller motsvarande automatiska betalningar och kunden väljer att inte göra det, kommer Bookatable att lägga till, och kunden måste betala, ytterligare 3,00 GBP i månaden i avgifter.

6.11. När kunden ombeds att ange kredit- eller bankkortsuppgifter på Bookatables webbplats eller över telefon:

6.11.1. Betalningen bearbetas över en säker anslutning då kunden lägger in beställningen i vederbörande avsnitt på Bookatables webbplats, eller i förekommande fall över telefon. Därefter sköts betalningen en gång i månaden.

6.11.2. Bookatable ska meddela kunden så snart som möjligt om bolaget inte kan tillhandahålla Bookatables tjänster inom trettio (30) dagar efter beställningsformulärets datum för ikraftträdande och kunden kan komma överens om en alternativ tidsram eller kan avbryta beställningen. Bookatable ska under inga som helst omständigheter vara skyldig att ersätta kunden för eventuella förluster till följd av att kunden inte kan få åtkomst till Bookatables tjänster.

6.11.3. Om kunden avbryter Bookatables tjänster i enlighet med uppsägningsbestämmelserna i detta avtal, debiteras kunden för uppsägningstiden. Därefter avslutas Bookatables tjänster.

7. Begränsningar

7.1. Kunden åtar sig att restaurangens webbplats inte kommer att köra, tillhandahålla, visa eller innehålla konkurrerande tjänsters annonser eller marknadsföring under avtalets giltighetstid. En ”konkurrerande tjänst” är en produkt eller tjänst som fungerar på samma sätts om Bookatables tjänster.

7.2. Kunden åtar sig att denne under avtalets giltighetstid och i sex (6) månader efter inte direkt eller indirekt engagera sig i utveckling eller tillhandahållande av en konkurrerande tjänst utan skriftligt förhandsgodkännande från Bookatable.

8. Immateriella rättigheter och data

8.1. Såsom mellan parterna accepterar och godtar kunden att Bookatable eller dess anslutna bolag äger alla immateriella rättigheter i Bookatables tjänster och Bookatables material. Såsom mellan parterna vidkänns och godtar Bookatable att kunden äger alla immateriella rättigheter i restaurangens webbplats. Ingendera parten ska vidta några åtgärder som är oförenliga med den andra partens äganderätt och ska inte försöka registrera den andra partens immateriella rättigheter i någon som helst jurisdiktion.

8.2. Avtalet ger ingendera parten någon möjlighet att erhålla eller hävda rätt, äganderätt eller intresse i vare sig den andra partens namn, varumärke, servicemärken, logotyper eller immateriella rättigheter, förutom de begränsade nyttjanderättigheter som anges i avtalet. Parterna vidkänns och samtycker till att all sådan användning ska gälla till förmån för vederbörande ägare.

8.3. Ingendera parten ska ändra eller ta bort upphovsrättsligt skyddat material, varumärken eller andra patentskyddade eller juridiska meddelanden som tryckts eller visas på skärmen och som den andra parten placerat eller krävt i samband med användning av de varumärken och logotyper som tillhandahålls i enlighet med avtalet.

8.4. Punkterna 8.5 – 8.7 ska endast gälla i den mån som bokningssystemet utgör en del av Bookatables tjänster i enlighet med avtalet.

8.5. Bookatable och dess anslutna bolag ska ha rätt att visa en text och/eller symbol på restaurangens webbplats i samband med bokningswidgeten. Detta ska göras på rimligt sätt, till exempel som ”drivs av Bookatable” eller ”tillhandahålls av X” eller helt enkelt med hjälp av en varumärkt logotyp där X är Bookatables eget namn eller ett varumärke eller servicemärke som ägs av Bookatable. Bookatable ska också ha rätt att lägga till en förmarkerad opt-in kryssruta till bokningskalendern på restaurangens webbplats, Bookatable ägda eller drivna webbplatser samt på nätverkspartner webbplatser.

8.6. Kunden åtar sig att alltid följa dataskyddslagstiftningen.

8.7. Om Bookatable eller dess anslutna bolag behandlar personuppgifter (enligt definitionen i dataskyddslagstiftningen) för kundens räkning, ska Bookatable och dess anslutna bolag:

8.7.1. enbart behandla uppgifterna i enlighet med de instruktioner som kunden tidvis ger; och

8.7.2. vidta och upprätthålla lämpliga säkerhetsåtgärder för databehandling, både vad beträffar den teknologi som används och hur detta hanteras i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

9. Avtalstid och uppsägning

9.1. Med förbehåll för tidig uppsägning i enlighet med avtalets villkor ska avtalet börja gälla på datumet för ikraftträdande och fortsätta under den ursprungliga avtalstiden. I slutet av den ursprungliga avtalstiden förnyas avtalet automatiskt och förblir i kraft till någondera parten säger upp det med minst 90 dagars skriftligt varsel om önskan att säga upp avtalet.

9.2. Avtalet upphör att gälla från och med uppsägningsdagen. Om varslet på 90 dagar ges den 15 april räknas 90 dagar fram till den 14 juli och avtalet upphör att gälla den 31 juli och uppsägningsdagen är den 31 juli.

9.3. När som helst och upp till 7 dagar före uppsägningsdagen ska Bookatable avbryta åtkomsten till Bookatables tjänster. Avbrottet innebär att kunden inte längre har åtkomst till Bookatables tjänster för att kunna hantera bokade kuvert och eventuella restaurangbesökare har inte längre åtkomst för att kunna skapa bokade kuvert. För att göra det möjligt för kunden att vara medveten om bokade kuvert för datum som infaller efter avbrottet av Bookatables tjänster, skickar Bookatable uppgifter om dessa bokade kuvert.

9.4. Kunden är skyldig att betala alla fasta avgifter fram till och inklusive för uppsägningsdatumet. De fasta avgifterna kommer att ha fakturerats i förväg. I exemplet med den 31 juli kommer prenumerationen för juli månad att ha ingått i fakturan i juni.

9.5. Kunden är även skyldig att betala alla transaktionsavgifter både fram till och efter uppsägningsdatumet. I exemplet med den 31 juli är det möjligt att det förekommer restaurangbesökare som har bokat före uppsägningsdatumet och därefter blir till sittande kuvert efter uppsägningsdatumet. Vi fortsätter att fakturera dessa framtida bokningar efter uppsägningsdatumet. Sittande kuvert i augusti kommer till exempel att faktureras i slutet av augusti och eventuella sittande kuvert i september kommer att faktureras i slutet av september. Om kunden har framtida bokade kuvert på uppsägningsdatumet kommer denna därför att fortsättningsvis motta fakturor efter uppsägningsdatumet för dessa bokade kuvert och kunden är skyldig att betala fakturorna i enlighet med detta avtal.

9.6. Om ett bokat kuvert blir en avbokning och/eller en person som inte infunnit sig efter att avtalet upphör att gälla, ska kunden meddela bolaget inom 72 timmar efter att den månad då ändringen ägde rum tar slut. Meddelandet skickas med e-post till support@bookatable.com. Om kunden inte skickar något meddelande inom tidsfristen på 72 timmar är kunden skyldig att betala transaktionsavgiften för det bokade kuvertet.

9.7. Dessutom kan vardera parten när som helst avsluta avtalet med omedelbar verkan genom att ge den andra parten skriftligt varsel om:

9.7.1. den andra parten väsentligen bryter mot avtalets villkor och inte har åtgärdat brottet (om det är möjligt) inom femton (15) dagar efter att den part som inte brutit mot avtalet har meddelat om detta och krävt att brottet åtgärdas; eller

9.7.2. den andra parten går i konkurs eller inleder diskussioner med sina borgenärer eller inleder ett frivilligt arrangemang, om ett beslut fattas eller bolagsstämman bestämmer att bolaget ska upphöra eller om det beslutas att en konkursförvaltare ska utses för att administrera företagets angelägenheter, verksamhet eller fastigheter, om en förvaltare och/eller administratör eller administrativ förvaltare utses för alla eller en del av partens tillgångar eller åtaganden eller om sådana omständigheter uppstår som gör att en domstol eller borgenär kan utse en förvaltare och/eller administratör eller administrativ förvaltare eller som gör att domstolen kan fatta beslut om att företaget ska upphöra eller försättas i konkurs eller om den andra parten i någon annan jurisdiktion vidtar eller drabbas av liknande eller motsvarande åtgärder; eller

9.7.3. beställningsformuläret har rubriken ”Fast 50” (snabba 50), under förutsättning att detta görs inom de första 90 dagarna efter detta.

9.8. Oavsett om något i avtalet fastställer motsatsen kan Bookatable säga upp avtalet med omedelbar verkan om en faktura är obetald efter förfallodagen.

9.9. Efter att avtalet sagts upp (oavsett skäl) ska Bookatable utfärda en slutlig avstämningskalkyl och skicka den till kunden inom 28 dagar jämte eventuellt totalt belopp av avgifter för personer som inte infunnit sig som bör betalas till Bookatable (minus belopp som återhålls för omtvistade avgifter för personer som inte infunnit sig).

10. Garantier och skyldigheter

10.1. Bookatable garanterar att bolaget äger och innehar alla nödvändiga rättigheter, inklusive vad beträffar eventuella immateriella rättigheter, för att kunna tillhandahålla Bookatables tjänster och bevilja licenser enligt vad som specificeras i avtalet. Förutom vad som nämns ovan lämnas eller ger Bookatable inga uttryckliga eller implicita utfästelser, framställanden eller villkor eller garantier vad Bookatables tjänster beträffar, oavsett om dessa uppstår som en följd av lagstiftning eller på annat sätt, inklusive och utan begränsning eventuella implicita garantier eller villkor för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Dessa undantas härmed i den mån lagen tillåter.

10.2 .Ingendera parten är under några som helst omständigheter ansvarig för: (i) några som helst följd-, indirekta, oavsiktliga eller liknande skador; eller (ii) för förlust av vinst; (iii) avbrott i verksamheten; (iv) förlust av affärsinformation; eller (v) förlust av goodwill eller rykte och motsvarande om detta uppstår som en följd av eller i samband med avtalet, även om vederbörande part har blivit informerad om möjligheten för sådana skador.

10.3. Bookatables totala, sammantagna skadeståndsskyldighet i enlighet med detta avtal (under förutsättning att skadeståndsansvaret inte uppstår på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt) ska inte överskrida det totalbelopp som kunden har betalat till eller är skyldig Bookatable i enlighet med avtalet under de 12 månader som omedelbart föregick den händelse som ledde till kravet.

11. Sekretess

11.1. Vardera parten vidkänns att vederbörande part antingen i enlighet med detta avtal och under avtalets giltighet eller på annat vis kan motta eller på annat vis få kännedom om information som rör den andra partens kunder, verksamhet, affärsplaner, ekonomi, teknologi eller angelägenheter och att denna information är patent- och sekretesskyddad vad beträffar den andra parten (”konfidentiell information”).

11.2. Vardera parten åtar sig att hela tiden upprätthålla och införskaffa upprätthållande av den konfidentiella informationen och att skydda och införskaffa skydd för den konfidentiella informationen vad beträffar stöld, skador, förlust eller otillåten användning och att aldrig vare sig under avtalstiden eller efter dess slut, direkt eller indirekt och utan ägarens skriftliga förhandsgodkännande använda, yppa, använda, kopiera eller ändra den konfidentiella informationen eller ge tillstånd till eller tillåta att en utomstående part gör detta, förutom för och endast för att kunna fullfölja sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal.

11.3. Villkoren i och de skyldigheter som följer av denna punkt 11 förblir i kraft även om detta avtal ändras, förnyas eller avslutas, men ska inte gälla för konfidentiell information som:

11.3.1. är offentligt känd vid den tidpunkt då mottagaren mottar den;

11.3.2. senare blir offentligt känd utan att detta är en följd av ett fel som begås av mottagaren, dess tjänstemän, anställda eller ombud;

11.3.3. mottas lagligt av mottagaren från en utomstående part utan begränsningar;

11.3.4. mottagaren redan känner till före mottagandet som följer av detta avtal; eller

11.3.5. yppas i förtroende till mottagarens yrkesmässiga rådgivare eller som mottagaren måste yppa som följd av lagstiftning, förordning eller beslut av behörig myndighet (inklusive etablerad investeringsbörs).

12. Övrigt

12.1. Bookatable är inte ansvarigt gentemot kunden för eventuella fel eller förseningar vad beträffar uppfyllandet av företagets skyldigheter i enlighet med detta avtal och som uppstår som en följd av händelser eller omständigheter som står utom Bookatables rimliga kontroll.

12.2. Alla meddelanden ska skickas på engelska och vara i skriftlig form samt adresseras till den andra partens primära kontakt och skickas till vederbörande parts aktuella post- eller e-postadress eller en annan adress som någondera parten har meddelat till den andra i enlighet med denna punkt. Meddelandena anses ha skickats vid mottagandet, vilket verifieras med skriftlig eller automatisk kvittering eller elektronisk logg (enligt vad som är tillämpligt). Inga ändringar eller varianter av avtalet (eller eventuella dokument som ingås i enlighet eller i samband med avtalet) gäller om dessa inte upprättats skriftligen och är undertecknade av eller för var och en av avtalsparterna.

12.3. Om någondera parten vid något tillfälle eller under viss tid underlåter att hävda eller utnyttja något villkor eller någon rättighet i enlighet med avtalet, innebär detta inte och ska inte tolkas som att parten har frånsagt sig villkoret eller rättigheten och ska inte på något som helst sätt inverka på ifrågavarande parts rätt att senare hävda eller utnyttja villkoret eller rättigheten.

12.4. Ingen del av avtalet är avsedd att och ska inte verka så att detta skapar något som helst slags partnerskap eller någon joint venture mellan parterna och ska heller inte tillåta att någondera parten agerar som ombud för den andra. Ingendera parten ska ha befogenheter att handla i den andras namn eller för denne, och ska heller inte på annat sätt kunna förbinda den andra parten.

12.5. Ingendera parten får överlåta avtalet eller några av de rättigheter, intressen eller skyldigheter som följer av avtalet, förutom om överlåtelsen: (i) görs i samband med en kombinationstransaktion vad beträffar verksamheten, oavsett om detta innebär försäljning av tillgångar, fusion, aktieförsäljning eller någon annan kombination av dessa eller motsvarande transaktioner som vederbörande part genomför; eller (ii) görs till ett närstående bolag, utan skriftligt förhandsgodkännande från den andra parten.

12.6. Detta avtal ersätter eventuella tidigare avtal, arrangemang och överenskommelser mellan parterna och utgör hela avtalet mellan parterna vad beträffar de frågor som behandlas i avtalet. Kunden intygar för Bookatable att denne inte har föranletts att ingå detta avtal genom tidigare muntliga eller skriftliga framställanden, förutom enligt vad som uttryckligen beskrivs i avtalet. Kunden kan inte kräva gottgörelse vad beträffar eventuella falska utlåtanden som Bookatable gjorde och som kunden förlitade sig på då denne ingick avtalet (förutom om utlåtandena var bedrägliga) och den enda gottgörelse som står till kundens förfogande gäller för avtalsbrott i enlighet med vad som beskrivs i avtalet.

12.7. Om det senare konstateras att något av avtalsvillkoren är olagligt, ogiltigt eller inte går att upprätthålla i enlighet med gällande lag ska villkoret i den mån som det går att avskilja från kvarvarande villkor, anses ha strukits ur avtalet och ska inte inverka på de kvarvarande villkorens laglighet, giltighet eller möjligheten att upprätthålla dem, dock under förutsättning att om man på detta sätt anser att något av avtalsvillkoren är ogiltigt eller inte går att upprätthålla, men att det skulle vara giltigt eller skulle gå att upprätthålla om man strök någon del av villkoret, ska ifrågavarande bestämmelse gälla med den eller de ändringar som eventuellt är nödvändiga för att den ska bli giltig.

12.8. I den mån som det föreligger motstridiga innehåll mellan dessa allmänna villkor, beställningsformuläret eller eventuella bilagor till beställningsformuläret, gäller dokumenten i följande ordning: (i) bilagor (ii) beställningsformulär (iii) allmänna villkor, förutom om parterna tillsammans kommit överens om något annat.

12.9. De bestämmelser i avtalet som antingen uttryckligen ska förbli i kraft efter att avtalet upphör att gälla eller som på grund av sin natur eller sammanhanget anses förbli i kraft efter giltighetstidens slut, förblir i full kraft oavsett att avtalet upphört att gälla.

12.10. Avtalet tolkas i enlighet med och omfattas av engelsk lag. Parterna samtycker till att eventuella tvister eller anspråk i samband med avtalet endast ska höras inför engelska domstolar och parterna frånsäger sig uttryckligen rätten att på något sätt invända mot denna domsrätt och jurisdiktionsort.